“Tata Steel” -iň kölegesinde ýerleşýän jaýlar tozan bilen gülgüne öwrülmegini dowam etdirýärler

Mazmuny bermek we size razy bolşuňyz ýaly düşünişimizi gowulandyrmak üçin hasaba alyşyňyzy ulanýarys.Munuň bizden we üçünji taraplaryň mahabatyny öz içine alyp biljekdigine düşünýäris.Islän wagtyňyz abunalykdan çykyp bilersiňiz. Has giňişleýin maglumat
Polat fabrikleriniň kölegesinde ýaşaýan adamlar öýleriniň, awtoulaglarynyň we kir ýuwýan maşynlarynyň hemişe gülgüne hapa tozan bilen örtülýändigini aýdýarlar.Uelsiň Port Talbot şäheriniň ýaşaýjylary öýkenlerine kir almak üçin gidenlerinde näme boljagyndan alada galýandygyny aýtdy.
“Kiçijik oglum hemişe üsgürýär, esasanam gije.Iki hepde Yorkorkşirden çykypdyk, ol ýerde asla üsgürmedi, ýöne öýe baranymyzda ýene üsgürip başlady.Polat degirmeni sebäpli bolmaly "-diýdi.Port Talbotly Donna Ruddok.
WalesOnline bilen söhbetdeşlikde maşgalasynyň bäş ýyl ozal Tata polat fabriginiň kölegesinde Penrhyn köçesindäki bir jaýa göçendigini we şondan bäri ýokary söweş bolandygyny aýtdy.Onuň aýtmagyna görä, her hepde öň gapysy, basgançaklary, penjireleri we penjireleri gülgüne tozan bilen örtülendir we öň köçede bolan ak kerweni indi gyzyl goňur reňkde bolýar.
Onuň pikiriçe, diňe bir tozan seretmek ýakymsyz däl, arassalamak hem kyn we wagt talap edip biler.Mundan başga-da, Donna howadaky tozan we kirleriň çagalarynyň saglygyna ýaramaz täsir edýändigine, şol sanda 5 ýaşly oglunyň demgysmasyny güýçlendirip, ýygy-ýygydan üsgürmegine sebäp bolýandygyna ynanýardy.
“Toz hemme ýerde, hemişe.Maşynda, kerweniň üstünde, öýümde.Penjireleriň üstünde gara tozan hem bar.Hiç zat setirde goýup bilmersiň - ýene ýuwmaly! "Saý aýtdy."Bäş ýyl bäri bu ýerde bolduk we meseläni çözmek üçin hiç zat edilmedi" -diýip, Tata soňky üç ýylda Port Talbotyň daşky gurşawy gowulandyrmak maksatnamasyna 2200 dollar sarp edendigini aýdýar.
“Tomus möwsüminde tozan hemme ýerde bolansoň, her gün oglumyň basseýnini boşatmaly we doldurmaly bolýardyk.Bag mebellerini daşarda goýup bilmedik, örtüler "-diýdi."Tata Steel" ýa-da ýerli häkimiýetler bilen bu meseläni gozgadymy ýa-da ýokmy diýip soranlarynda, "Olara gyzyklanma ýok!"Tata, 24/7 jemgyýetçilik goldaw liniýasyny açmak bilen jogap berdi.
Donna we maşgalasy, elbetde, polat degirmeninden düşýän tozan täsir edendigini aýdýanlar däl.
Penrhyn köçesiniň bir ýaşaýjysy: "ainingagyş ýaganda has erbet" -diýdi.Residenterli ýaşaýjy jenap Tennant köçede 30 ýyl töweregi ýaşandygyny we tozanyň hemişe umumy mesele bolandygyny aýtdy.
"Recentlyakynda ýagyş tupany bolup, hemme ýerde tonna gyzyl tozan bardy - bu meniň maşynymda" -diýdi."Ak penjirede hiç hili many ýok, töweregimizdäki adamlaryň köpüsiniň has gara reňkdigini görersiňiz."
"Meniň bagymda howuz bardy, tozan we galyndylardan doly"."Bu beýle erbet däldi, ýöne bir gün günortan daşarda bir käse kofe içip otyrkam, kofeniň ýalpyldawukdygyny (gaçýan galyndylardan we gyzyl tozandan) gördüm, soň içmek islemedim!"
Anotherene bir ýerli ýaşaýjy ýaňy ýylgyrdy we öýüniň gyzyl tozan ýa-da kir zerarly zaýalanandygyny soranymyzda, penjire penjesini görkezdi.Söwda ýolunyň ýaşaýjysy, 29 ýaşly Raýan Şerdel polat fabriginiň gündelik durmuşyna “ep-esli derejede täsir edendigini” we düşýän gyzyl tozanyň köplenç “çal” duýulýandygyny ýa-da ys alýandygyny aýtdy.
“Men we ýoldaşym bu ýerde üç ýarym ýyl bäri ýaşaýarys we göçüp gelenimizden bäri bu tozan bar.Tomusda has köp üns berenimizde has erbetdir öýdýärin.Maşynlar, penjireler, baglar "diýýär.“Maşyny tozandan we kirden goramak üçin bir zat üçin 100 funt sterling tölän bolmagym ahmal.Munuň üçin kompensasiýa talap edip biljekdigiňize ynanýaryn, ýöne bu gaty uzyn proses! ”
"Tomus aýlarynda daşarda bolmagy gowy görýärin".“Outsideöne daşarda bolmak kyn - bu lapykeç we her gezek daşarda oturjak bolanyňyzda bag mebellerini arassalamaly bolarsyňyz.Covid döwründe biz öýde, şonuň üçin bagda oturasym gelýär, sebäbi hiç ýere gidip bilmersiňiz, ýöne hemme zat goňur! ”
Söwda ýolunyň we Penrhyn köçesiniň golaýyndaky Wyndham köçesiniň käbir ýaşaýjylary, gyzyl tozanyň hem täsir edendigini aýtdy.Käbirleri gyzyl tozany çykarmazlyk üçin egin-eşik asmaýarlar diýýärler, ýaşaýjy Deýwid Tomas bolsa “Tata Steel” -iň hapalanmak üçin jogapkär bolmagyny isleýär we “Tata Steel gyzyl tozan döredenlerinde näme bolýar, näme?"
39 ýaşly jenap Tomas, hapa bolmazlygy üçin bagy we daşarky penjireleri ýygy-ýygydan arassalamalydygyny aýtdy.Tata ýerli ýaşaýjylara berlen gyzyl tozan we pul üçin jerime salynmaly ýa-da salgyt töleglerinden aýrylmaly diýdi.
Port Talbot şäheriniň ýaşaýjysy Dan Dampier tarapyndan düşürilen ajaýyp suratlar, şu tomus başynda Port Talbotdaky polat fabriklerine, öýlere we baglara tozan bulutlaryny görkezýär.71 ýaşly Jen şol wagt tozan buludyny we öýüni we bagyny arassa saklamak bilen göreşýän we gynansak-da itiniň saglyk kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýan gyzyl tozany mysal getirýär.
Geçen tomus agtygy we söýgüli itleri bilen sebite göçdi we şondan bäri itleri üsgürýär.“Everywherehli ýerde tozan!Geçen iýulda bu ýere göçdük we şondan bäri itim üsgürýär.Üsgürmek, üsgürmekden soň üsgürmek - gyzyl we ak tozan "-diýdi."Käte gijelerine uklap bilemok, sebäbi gaty sesleri eşidýärin [polat fabriginden]."
Jin öýüniň öňündäki ak penjireden gyzyl tozany aýyrmak üçin gaty kyn bolsa-da, jaýlaryň we diwarlaryň gara reňkli öýüniň aňyrsynda kynçylyklardan gaça durmaga synanyşýar."Bagyň diwarlarynyň hemmesini gara reňk bilen boýadym, gaty köp tozan görmersiňiz, ýöne tozan buludy peýda bolanda görüp bilersiňiz!"
Gynansagam, öýlere we baglara gyzyl tozan düşmek meselesi täze däl.Awtoulag sürüjileri birnäçe aý ozal WalesOnline bilen habarlaşyp, asmanyň üstünde hereket edýän reňkli tozan buludyny görendiklerini aýtdylar.Şol döwürde käbir ýaşaýjylar hatda adamlaryň we haýwanlaryň saglyk problemalary sebäpli ejir çekýändiklerini aýtdylar.Adynyň efirde tutulmagyny islemedik bir ýaşaýjy: “Tozanyň köpelmegi barada Daşky gurşaw gullugyna [Tebigy baýlyklar Uels] bilen habarlaşmaga synanyşýarys.Hatda ONS (Milli statistika bölümi) dem alyş keselleriniň statistikasyny häkimiýetlere tabşyrdym.
“Polat degirmenlerinden gyzyl tozan çykaryldy.Gije görünmez ýaly edipdirler.Esasan, ol "Sandy Fields" sebitindäki ähli jaýlaryň penjiresinde "-diýdi."Haýwanlar penjelerini ýalasa kesel bolýarlar."
2019-njy ýylda bir aýal öýüne düşen gyzyl tozanyň durmuşyny düýşüne öwürendigini aýtdy.62 ýaşly Denise Giles: "Bu gaty tolgundyryjy, sebäbi tutuş teplisa gyzyl tozan bilen örtülmänkä penjireleri açyp bilmediňiz" -diýdi.“Öýümiň öňünde gyş bagym, bagym ýaly tozan köp, bu gaty tolgundyryjy.Maşynym beýleki kärendeçiler ýaly hemişe hapa.Egin-eşigiňizi daşyndan assaňyz, gyzarýar.Näme üçin guradyjylar we zatlar üçin esasanam ýylyň şu döwründe töleýäris? "
Häzirki wagtda “Tata Steel” -iň ýerli gurşawa täsiri üçin jogapkärçilik çekýän gurama, Uels hökümetiniň düşündirişi ýaly: Tebigy baýlyklar Uels edarasy (NRW).
WalesOnline, NRW-nyň “Tata Steel” -iň hapalanmagyny azaltmak üçin näme edýändigini we oňa täsir eden ýaşaýjylara nähili goldawyň bardygyny sorady.
Tebigy baýlyklar Uelsiň operasiýa menejeri Karolin Draýton: “Uelsde bir pudagy düzgünleşdiriji hökmünde, işleriniň daşky gurşawa we ýerli jemgyýetlere edýän täsirini azaltmak üçin kanun tarapyndan kesgitlenen zyňyndy standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek biziň işimizdir.Polat öndürýän zawodlaryň zyňyndylaryna, şol sanda tozan zyňyndylaryna gözegçilik etmek we daşky gurşawy gowulaşdyrmak üçin daşky gurşaw gözegçiligi arkaly Tata Polaty kadalaşdyrmagy dowam etdirýäris. "
"Sahypa bilen baglanyşykly haýsydyr bir meseläni başdan geçirýän ýerli ýaşaýjylar muny NRW-e 03000 65 3000 ýa-da www.naturalresources.wales/reportit internet sahypasynda habar berip bilerler ýa-da 0800 138 6560 belgili Tata Steel ýa-da www.tatasteeleurope.com/complaint internet sahypasynda habarlaşyp bilerler".
Aberawonyň ​​deputaty Stiwen Kinnok: “Port Talbot polat zawody ykdysadyýetimizde we jemgyýetimizde möhüm rol oýnaýar, ýöne daşky gurşawa ýetirýän täsiri azaltmak üçin hemme zadyň edilmegi hem möhümdir.Saýlawçylarymyň adyndan, tozan meselesini çözmek üçin hemme zadyň edilýändigine göz ýetirmek üçin iş ýerinde ýolbaşçylar bilen hemişe habarlaşýaryn.
“Uzak möhletleýin perspektiwada bu mesele diňe partlama peçlerinden elektrik arkasy peçlerine esaslanýan nol hapalanan polat önümçiligine geçmek arkaly diňe bir gezek çözülip bilner.polat pudagymyzyň özgerişini üýtgedýär. "
“Tata Steel” -iň metbugat sekretary: “Port Talbot zawodymyza howanyň we ýerli daşky gurşawyň täsirini azaltmak üçin maýa goýmagy dowam etdirmegi maksat edinýäris we bu ileri tutulýan ugurlarymyzyň biri bolmagynda galýar.
“Soňky üç ýylyň dowamynda Port Talbot portymyza daşky gurşawy gowulandyrmak maksatnamamyz üçin 22 million ýewro sarp etdik, bu çig mal amallarymyzda, partlaýjy peçlerde we polat fabriklerinde tozan we tüsse çykarmak ulgamlaryny kämilleşdirmegi öz içine alýar.Şeýle hem, PM10 (belli bir ululykdaky howadaky bölejik maddalary) we partlama peçlerinde ýaňy-ýakynda başdan geçiren ýaly durnuksyz we öňüni alyş çäreleri görmäge mümkinçilik berýän tozan gözegçilik ulgamlaryny gowulandyrmak üçin maýa goýýarys. .
“Tebigy baýlyklar Uels bilen berk gatnaşyklarymyza ýokary baha berýäris, bu diňe bir öz pudagymyz üçin kesgitlenen kanuny çäklerde işlemegimizi üpjün etmän, eýsem-de bolsa haýsydyr bir waka ýüze çykan halatynda çalt we aýgytly çäreleri görmegimizi üpjün edýär.Şeýle hem, garaşsyz 24/7 jemgyýetçilik goldaw liniýamyz bar.ýerli ýaşaýjylaryň soraglary aýratynlykda çözmegini arzuw edýärin (0800 138 6560).
“Tata Steel, işleýän jemgyýetleriniň köpüsine garanyňda has köp gatnaşandyr.Kompaniýany esaslandyryjylaryň biri Jamsetji Tatanyň aýdyşy ýaly: "Jemgyýet diňe bir biziň işimizde başga bir gyzyklanýan tarap däl, onuň barlygynyň sebäbi."Şeýle bolansoň, indiki ýyl diňe 300-e golaý okuwçy, uçurym we tejribe alyşmak isleýän ýerli haýyr-sahawat guramalaryna, çärelere we başlangyçlara goldaw berýändigimize buýsanýarys."
Şu günki öň we yzky sahypalara göz aýlaň, gazetleri göçürip alyň, neşirleri yzyna sargyt ediň we Daily Express gazetleriniň taryhy arhiwine giriň.


Iş wagty: Noýabr-26-2022