Hil barlagy

SYS hünärmen öndüriji hökmünde doly we täsirli hil kepillendiriş ulgamyny uýgunlaşdyrdyk. Önümçiligiň her ädimine üns berýäris we ähli işleýşine ünsli gözegçilik edýäris.

Önümçilik wagtynda we ondan soň tötänleýin barlag geçiriler. Tejribeli toparlar, netijeli dolandyryş ulgamy, öňdebaryjy usullar we önümçilik enjamlary harytlaryň we ygtybarly önümleriň durnukly üpjün edilmegini kepillendirýär.

Aýry-aýry hil bölümi we synag merkezi 2019-njy ýylda döredildi. Döwlet synag enjamlary we ýokary hünärli işgärler hil gözegçiligine jogapkär. Olaryň köp tejribesi bar we çig maldan ýarym taýýarlyga çenli ähli gaýtadan işlemegiň gözegçiligi we synagy üçin jogapkärdir. taýýar önümlere önümler.

Hilini kepillendirmek üçin gözleg enjamlary

Biziň hyzmatymyz

Satuwdan öňki hyzmat
1. Mysal hödürlenip bilner.
2.Biziň doly paýymyz bar we turbalary wagtynda ýetirip bileris.
3.OEM we ODM sargytlary kabul edilýär, Logotip çap etmek ýa-da dizaýn bar.
4. Gowy hil + zawodyň bahasy + çalt jogap + ygtybarly hyzmat.
5.Biziň ýokary öndürijilikli daşary söwda toparymyz bar.
6. qualityokary hilli polat turbalary öndürmekde we hödürlemekde tejribeli.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň