Biz hakda

logo-1

Biz hakda

Zhongshan Qinggang Poslamaýan Polat Önümleri Ltd, Guangdong welaýatynyň Sanxiang şäherçesinde ýerleşýär.

zawod takyk poslamaýan polat turbasy, bürünç turbasy, alýumin turbasy, süýüm optiki turbasy boýunça ökde, önümler

elektron önümlerinde, lukmançylyk, awtoulag, surat enjamlarynda, gündelik enjamlarda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar,

Zawod önümi ösdürmek ukybyny we gözleg düşünjesiniň we önümiň kämilligini yzygiderli ýokarlandyrýar

harytlar müşderiniň talaplaryna laýyk bolup biler.

证明书

 

 

Zawodymyz 5 000 inedördül metr meýdany tutýar. Esasy önümçilikde takyk turba bar.Alumurtga turbasy, gönüburçly turba, köpburç polat turba, Diwaryň galyňlygy 0,1-1,5 MM, Iň pes içki deşik, müşderiniň hakyky talaplaryna laýyklykda daşky diametri 0,3MM bolup biler.Çydamlylygyň takyklyk derejesini + -0.01MM edip bolýar, Müşderiniň isleglerini has-da kanagatlandyrmak üçin zawod endoskop ýylan süňk turbasy, interwensiýa lukmançylyk gurallary lazer mikro işleýşi, lazer kebşirlemek, ýerüsti bezeg we önüm ýygnamak mümkinçilikleri bilen enjamlaşdyrylandyr. .
“Dwigatel sütüniniň hili, polatdan arassalanan”, Biz elmydama hünärmenler hiline, müşderiler bilen çyn ýürekden elleşip, hyzmatdaşlygy we abadançylygy dowam etdirýäris.

Şahadatnama

1
2

 

 

Soraglar :

1.Q: Zawodmy?
J: Hawa, biz zawod we teleskoping bölekleri, iňňe öndürmek, poslamaýan polat turbasy, köp okly CNC işleýşi bilen meşgullanýarys, Şeýle hem demir böleklerimiz bilen enjamlaşdyrylan plastmassa böleklerini hödürleýäris.

2. S: Tehniki artykmaçlyklaryňyz näme?
J: Takyk metal böleklerinde ýöriteleşýäris, kiçi, has gowusy, ýasap bilýän iň kiçi turbanyň diametri 0,4 mm, diwar galyňlygy 0,1 mm.

3. S: Şereketiňiz hiline nädip gözegçilik edýär?
J: Biziň QC her önümçilik prosesinde hiline gözegçilik eder.

4. S: Sitata we önümçilik üçin çyzgylar gerekmi?
J: Hawa, düzülen bolsa, bize çyzgylar ýa-da prototipler gerek

5. S: Dizaýnymyzy gizlin saklamak isleýärin, NDA gol çekip bilerismi?
J: Elbetde, müşderiniň dizaýnyny görkezmeris ýa-da beýleki adamlara görkezmeris, NDA gol çekip bileris,

6 .Q: Töleg şertleri nähili?
J: 30% öňünden goýum, soňky harytlary ibermezden 70%.

7. S: gurşun wagty barada
J: Bu mukdary tassyklaýar, adatça sargyt tassyklanylandan 30-35 gün soň

8. S: Zawodyňyza baryp bilerinmi?
J: Elbetde, saparyňyza mähirli garşylaň.Ilki bilen satuw wekilimiz bilen e-poçta ýa-da telefon arkaly habarlaşmaga synanyşmagyňyzy haýyş edýäris.Siziň daşamagyňyz üçin iň amatly meýilnama düzeris.

9. S: ippingük daşamagyň usuly näme?
J: Az mukdarda sargyt barada aýdanymyzda, olary “Fedex Express” arkaly iberip bileris we köp mukdarda harytlar müşderiniň isleglerine görä okean ýükleri bilen iberilýär.

10. S: Biziň işimizi uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňizmi?
J: 1> Müşderilerimiziň iň ýokary hilli önümler üçin peýdalanmagyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys,
2> Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelýändigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.